Select Page

نویسنده: مدیر سایت

آمادگی جسمانی و تاریخچه آن

امروزه آمادگی جسمانی عمومی به عنوان یک عامل اثرگذار بر شیوه زندگی مردم می باشد، به طوری که مشارکت فعال در برنامه ریزی های آن می توانمد ضامن پیشگیری و محافظت از ناهنجاری های فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی باشد.

Read More

کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

شروع:

دست ها به اندازه عرض شانه باز شوند.
توپ بین پاها قرار گیرد و با کف دست ها گرفته شود.
جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
شانه در بالای توپ قرار گیرد.
چشم ها رو به رو را ببینند.

Read More

ددلیفت با حالت پا باز ( Sumo Deadlift High Pull )

ددلیفت با حالت پا باز به همراه بالا کشیدن میله تا چانه ( Sumo Deadlift High Pull )

شروع:

پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
دست ها از طریق فاصله میانی پاها میله را به طور کامل بگیرند و شست دور میله بچرخد.
شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا شود.

Read More

ددلیفت (Deadlift )

حركت ددلیفت (Deadlift )

شروع:

پا به اندازه عرض لگن باز شود.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض لگن باز شوند.
چشم ها رو به رو را ببینند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا گردد.

Read More

جدیدترین ویدیوها

Loading...