دسته: آموزش حرکات کراس فیت

کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

شروع:

دست ها به اندازه عرض شانه باز شوند.
توپ بین پاها قرار گیرد و با کف دست ها گرفته شود.
جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
شانه در بالای توپ قرار گیرد.
چشم ها رو به رو را ببینند.

Read More

ددلیفت با حالت پا باز ( Sumo Deadlift High Pull )

ددلیفت با حالت پا باز به همراه بالا کشیدن میله تا چانه ( Sumo Deadlift High Pull )

شروع:

پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
دست ها از طریق فاصله میانی پاها میله را به طور کامل بگیرند و شست دور میله بچرخد.
شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا شود.

Read More

ددلیفت (Deadlift )

حركت ددلیفت (Deadlift )

شروع:

پا به اندازه عرض لگن باز شود.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض لگن باز شوند.
چشم ها رو به رو را ببینند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا گردد.

Read More

پرس سرشانه  ( Shoulder Press )

پرس سرشانه  (Shoulder Press)
شروع :
پا به اندازه عرض لگن باز شود.
آرنج ها کمی جلوتر از میله باشند.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
میله روی شانه قرار گیرد.

Read More

اسکوات با وزن بدن ( Air Squat )

شروع :

پا به اندازه عرض شانه باز شود.

اجرا :

لگن به عقب و پایین رود.
قوس طبیعی انحنای کمری حفظ گردد.
راستای زانو با جهت پنجه پا موازی باشد.
سر استخوان ران کمی پایین تر از مفصل زانو رود.
پاشنه پا از زمین جدا نشود.

Read More

پوش پرس ( Push Press )

شروع :
پا به اندازه عرض لگن باز شود.
آرنج ها کمی جلوتر از میله باشند.
دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
میله روی شانه قرار گیرد.

Read More

اسکوات از بالای سر ( Overhead Squat )

شروع :
پا به اندازه عرض شانه باز شود.
شانه ها میله را در بالای سر نگه دارند.
با فاصله دستان زیاد، میله گرفته شود (دست ها به اندازه کافی باز باشند تا حرکت به خوبی اجرا شود).
زیر بغل ها رو به جلو باشند.

Read More
Loading

دسته‌ها

جدیدترین ویدیوها

Loading...