Select Page

دسته: آموزش حرکات کراس فیت

آموزش کراسفیت – سومو ددلیفت هالتر در کراسفیت

نام حرکت: سومو ددلیفت هالتر
نام انگلیسی: Barbell sumo deadlift
نوع حرکت: وزنه برداری
عضله اصلی درگیر شده:میان پا فیله کمر
مکانیزم حرکت: چند مفصلی
تجهیزات مورد نیاز: هالتر
سطح حرکت: متوسط

Read More

آموزش کراسفیت – لیفت هالتر در کراسفیت

نام حرکت: لیفت هالتر
نام انگلیسی: Barbell Lift
نوع حرکت: وزنه برداری
عضله اصلی درگیر شده:پشت پا فیله کمر
مکانیزم حرکت: چند مفصلی
تجهیزات مورد نیاز: هالتر
سطح حرکت: متوسط

Read More

آموزش کراسفیت – اسنچ اسکوات دمبل تک دست

نام حرکت: اسنچ اسکوات تک دست دمبل
نام انگلیسی: Dumbbell Single Arm Squat Snatch
نوع حرکت: وزنه برداری
عضله اصلی درگیر شده: چهار سر ران دستها
مکانیزم حرکت: چند مفصلی
تجهیزات مورد نیاز: دمبل
سطح حرکت: متوسط

Read More

آموزش کراسفیت – اسنچ جفت کتل بل در کراسفیت

نام حرکت: اسنچ جفت کتل بل
نام انگلیسی: Dual Ketellbell Snatch
نوع حرکت: وزنه برداری
عضله اصلی درگیر شده:پشت پا سرشانه فیله کمر
مکانیزم حرکت: چند مفصلی
تجهیزات مورد نیاز: کتل بل
سطح حرکت: پیشرفته

Read More
Loading

جدیدترین ویدیوها

Loading...