برای شناخت بدن انسان لازم است وضعیت خاصی را در نظر بگیریم که به آن وضعیت تشریحی می گویند. یا همان حالتی که جسد روی تخت تشریح قرار می گیرد. در وضعیت تشریحی سر به طرف روبه رو ، دست ها از دو طرف آویخته وکف دستها به طرف جلو قرار دارد واندام تحتانی (پاها صاف وبدون خمیدگی است).

صفحات آناتومیکی (Anatomical Planes)

صفحه آناتومیکی، صفحه فرضی است که برای برش بدن به منظور توصیف مکان ساختار یا جهت حرکات مورد استفاده قرار می گیرد.

سطوح حرکتی:

برای شناخت حرکت ،باید بدانیم این حرکت بر چه سطحی و حول چه محوری انجام‌گرفته است. سطح جایی است که از مرکز جرم بدن عبور می‌کند سه سطح حرکتی (هنگام ایستادن آناتومیکی) در انسان و حیوان وجود دارد ازاین‌رو ،سطوح حرکتی بدن انسان به‌قرار زیر تشریح می‌گردد.

صفحات آناتومیکی بدن (Anatomical planes in a human):

►صفحه میانی (median) یا ساجیتال (Sagittal Plane)
►یک صفحه موازی با صفحه ساجیتال با نام پاراساجیتال (parasagittal)
►صفحه فرونتال (frontal plane) یا صفحه تاجی(Coronal)
►صفحه فوقانی-تحتانی یا عرضی (Transverse Plane) یا محوری (Axial)

 * اصطلاحات زیر به مدل آناتومیکی بدن انسان در حالت راست (ایستاده) اشاره می کند:
صفحه ساجیتال (ساژیتال ) یا صفحه چپ‌راستی یا جلو به عقبی (anteroposterior یا AP Plane ) یا صفحه سهمی (Sagittal Plane) یا صفحه میانی (median) یا طولی (longitudinal)

بدن انسان دارای سه محور حرکتی است و حرکات مختلف بدن حول این سه محور انجام می گیرند. این محورها از تلاقی سطوح حرکتی به وجود می آیند. محورهای اصلی در مرکز ثقل بدن همدیگر را قطع می کنند (مانند سطوح اصلی). از محورهای حرکتی می توان برای توصیف حرکت یک مفصل استفاده کرد. محورهای سه گانه بدن عبارتند از:

محور ساجیتال (سهمی):

محور ساجيتال، محوری افقی است که از مرکز بدن و به طور افقی از جلو به عقب میگذرد. به این محور، محور قدامی- خلفی نیز می گویند. این محور از تلاقی دو سطح هوریزنتال و ساجيتال به وجود آمده است و بر سطح حرکتی فرونتال عمود می باشد.

محور فرونتال (عرضی):

 محور فرونتال، محوری افقی است که از پهلو، از یک طرف به طرف دیگر بدن امتداد مییابد. به این محور، محور تاجی نیز می گویند. این محور از تلاقی دو سطح هوریزنتال و فرونتال به وجود آمده است و بر سطح حرکتی ساجيتال عمود می باشد.

محور ورتیکال (طولی):

 محور ورتیکال، محوری عمودی است که از نقطه مرکزی بالای سر به طرف پایین عبور کرده و بر زمین عمود می باشد. این محور از تلاقی دو سطح ساجيتال و فرونتال به وجود آمده است و بر سطح حرکتی هوریزنتال عمود می باشد .

صفحات حرکتی بدن

برای شناخت حرکات، باید بدانیم که حرکت بر چه صفحه ای و حول چه محوری انجام گرفته است. از این رو سطوح حرکتی بدن انسان به سه دسته ساجيتال، فرونتال و هوریزنتال تقسیم می شوند. محل تلاقی سه صفحه با یکدیگر را مرکز ثقل بدن می نامند.

صفحه ساجيتال (سهمی)

صفحه ساجيتال صفحه ای عمودی است که از قسمت جلو به عقب بدن امتداد داشته و بدن را به دو قسمت مساوی راست و چپ تقسیم می کند

صفحه فرونتال (عرضی)

صفحه فرونتال صفحهای عمودی است که از پهلو وارد بدن شده و بدن را به دو قسمت مساوی جلویی و عقبی تقسیم می کند

صفحه هوریزنتال (صفحه افقی)

صفحه هوریزنتال صفحه ای افقی و موازی با زمین است که از جلو به عقب وارد بدن شده و بدن را به دو قسمت مساوی فوقانی و تحتانی تقسیم می کند.