Select Page

آموزش کراس فیت – Goblet Squat Hold

آموزش کراس فیت – Goblet Squat Hold

آموزش حرکت گابلت اسکوات هولد در کراسفیت

Goblet squat hold

از لحاظ مدت فعاليت ورزشی، هنگام فعاليت های ورزشی طوالنی مدت کم شدت  )از جمله دوی آرام به مدت 31 دقيقه و یا بيشتر(، انتقال تدریجی از متابوليسم کربوهيدرات به متابوليسم تری گليسرید رخ می دهد. این موضوع حتی اگر شدت فعاليت ورزشی در کل جلسه فعاليت ورزشی تغيير نکند، اتفاق می افتد.

البته این انتقال تدریجی به چند عامل بستگی دارد که بر ميزان تری گليسرید های در دسترس به شکل اسيدهای چرب موثرند. یکی از این متغيرها، پاسخ هورمونی به ویژه اپی نفرین، نورو اپی نفرین و گلوکاگون به فعاليت ورزشی است.

این هورمونها هنگام فعاليت ورزشی ترشح می شوند و فعاليت ليپاز را تحریک و افزایش می دهند. ليپاز باعث تجزیه تری گليسرید به اسيدهای آزاد چرب و گليسرول می شود تا در متابوليسم هوازی استفاده شوند.

قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود.

حرکت گابلت اسکوات هولد یک حرکت گرم کردنی ایزومتریک می‌باشد در این حرکت ورزشکار یک وزنه را گرفته جلوی بدن و به حالت اسکوات ‏میرود برای خونرسانی بیشتر و آماده سازی پا برای اجرای حرکات مناسب می باشد.

حرکت مشابه: Upward facing dog

 

 

About The Author

مدیر سایت دنیای کراسفیت

امروزه با توجه به استقبال گسترده نسبت به ورزش کراسفیت، این ورزش بر پایه برنامه ریزی (هم از جهت تغذیه و هم از جهت انجام حرکات) و به صورت کاملاً علمی دنبال میشود. تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ورزش کراسفیت نیز بسیار متنوع گشته و با توجه به اصول و قواعدی علمی طراحی می شوند. اما آنچه که تیم دنیای کراسفیت را ترغیب کرده، نبود امکانات مورد نیاز به صورت یک محصول واحد است که بتواند با توجه به کمبود فضا در باشگاه های کراسفیت، حداکثر نیاز کاربران را برآورده سازد. ما در دنیای کراسفیت بر آن هستیم تا این مسئله را به توسل به راه حل های طراحانه، چه در زمینه روند انجام حرکات و چه در زمینه طراحی وسیله جدید برای این امر، بر طرف نماید.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین ویدیوها

Loading...