آموزش حرکت پیجن پوز رایت در کراسفیت

Pigeon pose right

تمرینات هوازی باعث تغييرات معنی‌داری در متابوليسم عضله از طریق افزایش شبکه مویرگی، انبساط عروقی و افزایش مقدار آنزیم‌های ميتوکندریایی میشود؛ که این تغييرات منجر به افزایش اکسيداسيون چربی میگردد.

همچنين تمرین هوازی باعث تقویت عضالت بين دنده ای خارجی، نردبانی، و جناغی – چنبری – پستانی، که عضالت اصلی و موثر در تعيين ميزان اوج جریان دمی هستند، می شود.

کاهش چربی ذخيره در دیواره شکم، قفسه سينه، و عضالت تنفسی، خاصيت ارتجاعی عضالت تنفسی و اتساع پذیری قفسه سينه را افزایش میدهد.این عامل کار تنفسی و انرژی مصرفی برای تهویه ریوی را کاهش و باعث افزایش  FVC/FEV  میشود

قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود.

حرکت پیجن پوز رایت یک حرکت کششی ایزومتریک می باشد در این حرکت عضلات سرینی و بغل پا کمر تحریک می شود معمولاً از این حرکت در یوگا استفاده می کنند قبل از انجام حرکات پا و وزنه‌برداری از این کشش استفاده کنید

حرکت مشابه: آموزش کراس فیت – Goblet Squat Hold