آموزش حرکت آپ وارد فیسینگ داگ در کراسفیت

Upward facing dog

برای رسيدن به کاهش توده بافت چربی زیر جلدی و وزن بدن ، فعاليت ورزشی با شدتی که متابوليسم چربی را به حداکثر برساند، مفيد است. با افزایش شدت فعاليت ورزشی از حالت استراحتی تا مقادیر بيشينه، سوبسترای غالب برای استفاده در متابوليسم به تدریج از چربی به کربوهيدرات تغيير پيدا می کند تا ATP مورد نياز تامين شود.

حفظ شدتی از فعاليت ورزشی در یک مدت زمان مناسب که بتواند چربی زیادی را بسوزاند، عامل بسيار مهمی است. از لحاظ شدت تمریات ورزشی بررسی ها نشان داده است که در شدتهای 65 تا %75 حداکثر تواتر قلبی، ميزان متابوليسم تری گليسرید به بيشترین حد خود می رسد.

قبل از تمرین کردن و انجام فعالیت ورزشی ورزشکار باید ضربان قلب خود را افزایش دهد افزایش ضربان قلب باعث می شود دمای مرکزی بدن افزایش یابد خونرسانی بیشتر شود و بدن آماده فعالیت ورزشی بدور از آسیب شود.

 حرکت آپ وارد فیسینگ داگ این حرکت جزء حرکات کششی بوده به صورت ایزومتریک جا می شود می‌توان از ان برای سرد کردن بدن هم استفاده کرد بسته به زمان اجرای حرکت در این حرکت نوک انگشتان روی زمین بدن به صورت صاف کف دستها هم روی زمین فشار بر روی عضلات جلوی پا و شکم وارد میشود

حرکت مشابه: Downward Facing Dog