شروع :

  • پا به اندازه عرض شانه باز شود.

اجرا :

  • لگن به عقب و پایین رود.
  • قوس طبیعی انحنای کمری حفظ گردد.
  • راستای زانو با جهت پنجه پا موازی باشد.
  • سر استخوان ران کمی پایین تر از مفصل زانو رود.
  • پاشنه پا از زمین جدا نشود.

پایان:

  • حرکت با اکستنشن کامل مفاصل ران و زانو به پایان میرسد