حركت ددلیفت (Deadlift )

شروع:

 • پا به اندازه عرض لگن باز شود.
 • دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض لگن باز شوند.
 • چشم ها رو به رو را ببینند.
 • میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
 • شانه در بالا یا کمی جلوتر از میله قرار گیرد.
 • آرنج ها صاف باشند و میله در راستا ساق پا جا به جا گردد.

اجرا:

 • قوس طبیعی انحنا کمری حفظ گردد.
 • لگن و شانه تازمانی که میله به زانو برسد، به طور همزمان بالا بیایند.
 • سپس مفصل ران به طور کامل باز شود.
 • پاشنه ها از زمین جدا نشوند.

پایان:

 • حرکت با اکستنشن کامل ران و زانو به پایان می رسد.

ددلیفت

مطلب مرتبط: پوش پرس ( Push Press )