حرکت پوش جرک (Push Jerk)

شروع:

  • پا به اندازه عرض لگن باز شود.
  • آرنج ها کمی جلوتر از میله باشند.
  • دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز گردند.
  • میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.

 

اجرا:

  • میله روی شانه قرار گیرد.
  • بالاتنه در صفحه فرونتال از طریق خم شدن زانو و ران به پایین بیاید.
  • پاشنه پا تا زمانی که ران و زانو به طور کامل باز شوند، از زمین جدا نگردد.
  • ران و زانو به سرعت باز شوند، در ادامه آرنج ها میله را به بالا ببرند، سپس ایستادن از حالت اسکوات از بالای سر اجرا شود.

 

پایان:

  • حرکت با اکستنشن کامل ران، زانو و بازو به پایان میرسد.

مطلب مرتبط : اسکوات از بالای سر ( Overhead Squat )