پرس سرشانه  (Shoulder Press)

شروع :

  • پا به اندازه عرض لگن باز شود.
  • آرنج ها کمی جلوتر از میله باشند.
  • دست ها به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز شوند.
  • میله به طور کامل گرفته شود و شست دور میله بچرخد.
  • میله روی شانه قرار گیرد.

اجرا :

  • قوس طبیعی انحنای کمری حفظ گردد و پاها در اکستشن کامل باشند.
  • پاشنه پا از زمین جدا نشود.
  • میله در صفحه فرونتال قرار گیرد.
  • با نیروی شانه، میله به سمت بالا حرکت کند.

پایان :

  • حرکت با اکستنشن کامل بازو به پایان میرسد.