حرکت کلین با مدیسن بال ( Medicine-Ball Clean )

شروع:

 • دست ها به اندازه عرض شانه باز شوند.
 • توپ بین پاها قرار گیرد و با کف دست ها گرفته شود.
 • جهت زانو با راستای انگشتان پا موازی باشد.
 • شانه در بالای توپ قرار گیرد.
 • چشم ها رو به رو را ببینند.

اجرا:

 • قوس طبیعی انحنا کمری حفظ گردد.
 • مفصل ران با سرعت باز گردد.
 • در ادامه حرکت شراگ انجام گیرد.
 • پاشنه ها تا زمانی که ران و زانو باز نشدند، از زمین جدا نگردند.
 • درادامه، دست ها توپ را به بالا می کشند و بدن در وضعیت نشسته از حرکت اسکوات قرار می گیرد.
 • توپ در نزدیک بدن قرار گیرد.

پایان:

 • حرکت با اکستنشن کامل ران و زانو و به بالا کشیده شدن توپ به پایان می رسد.

 

مطلب مرتبط: اسکوات از جلو ( Front Squat )